Logowanie | Rejestracja |
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „Demoty Ostrowskie”
wraz zasadami ochrony prywatności
1. Postanowienia wstępne: Niniejszy Regulamin wraz z zasadami ochrony prywatności [Regulamin], określa warunki korzystania z tematycznego, multimedialnego serwisu internetowego „Demoty Ostrowskie”, prowadzonego pod adresem internetowym: „http://demoty.infostrow.pl/” [eSerwis] w szczególności prawa i obowiązki Administratora eSerwisu oraz Użytkowników eSerwisu.
2. Regulamin został sporządzony na podstawie art.8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.) i art.173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, wymienionych w Regulaminie.
3. Korzystanie z eSerwisu w sposób czynny lub bierny oznacza akceptację Regulaminu, co rejestrujący się Użytkownik dodatkowo potwierdza za pomocą zaznaczenia odpowiedniego „checkbox'u” w procesie rejestracji.
4. eSerwis przeznaczony jest dla osób fizycznych, które: ukończyły lat 13 i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub, w razie potrzeby, wyznaczonego opiekuna prawnego, który wyraził stosowną zgodę oraz dla Przedsiębiorców.
5. eSerwis został stworzony jako platforma wymiany myśli, opinii, poglądów, informacji i treści. Zasadami fundamentalnymi eSerwisu jest szacunek dla innego Użytkownika, jego światopoglądu i opinii oraz prawa autorskiego i konstytucyjnej wolności słowa.
6. Administrator eSerwisu – podmiot posiadający największe uprawnienia w eSerwisie, odpowiedzialny za zgodne z obowiązującym prawem funkcjonowanie eSerwisu, utrzymywanie systemu informatycznego i eSerwisu w odpowiednim stanie technicznym. Aktualnie Administratorem eSerwisu jest:
FUTURYSTA Studio Reklamowe s.c. Maciej Gmurowski i Sebastian Wachowski, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim 63-400, przy ul. Wrocławskiej 23/6, nadany nr REGON:301788819, NIP: 6222703372.
7. eSerwis wyodrębnia dwie kategorie Użytkowników:
a) Użytkowników biernych, czyli takich, którzy z różnych powodów nie dokonali pełnej rejestracji w systemie eSerwisu, zaakceptowali Regulamin i nabyli prawo do korzystania z niektórych funkcji eSerwisu, w szczególności do przeglądania/czytania wydzielonej przez Administratora treści lub rejestracji w eSerwisie.
b) Użytkowników czynnych, czyli takich, którzy dokonali kompletnej rejestracji w systemie eSerwisu, zaakceptowali Regulamin i nabyli prawo do korzystania ze wszystkich funkcji eSerwisu, w szczególności zamieszczania treści multimedialnych.
8. System informatyczny eSerwisu – system teleinformatyczny określony w art.2 pkt 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.).
9. Konto Użytkownika - wydzielona przestrzeń pamięci w Systemie informatycznym eSerwisu opisana unikalnymi: loginem i hasłem wraz z przekazanymi podczas rejestracji pozostałymi danymi identyfikacyjnymi (e-mail).
10. Ban – stała lub czasowa blokada dostępu do eSerwisu konkretnego Użytkownika czynnego lub biernego albo adresu IP konkretnego komputera – kara nakładana przez Administratora eSerwisu za udowodnione notoryczne lub poważne naruszenie Regulaminu.
11. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie treści i danych eSerwisu lub jego składników bez pisemnej zgody Administratora eSerwisu – jest bezwarunkowo zabronione.
12. Odpłatność: Konto w eSerwisie jest bezpłatne.
13. Rejestracja: Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia jednego Konta Użytkownika.
14. Użytkownik czynny ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta Użytkownika w każdym czasie, po otrzymaniu takiego żądania za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej: http://demoty.infostrow.pl/kontakt , konto zostanie niezwłocznie przez Administratora eSerwisu usunięte.
15. W procesie rejestracji Użytkownik bierny proszony jest o:
a) podanie wybranego loginu,
b) podanie i potwierdzenie unikalnego hasła,
c) podanie adresu e-mail,
d) wprowadzenie unikalnego kodu bezpieczeństwa.
Pomyślne zakończenie procesu rejestracji powoduje zmianę statusu Użytkownika na Użytkownika czynnego.
16. System informatyczny eSerwisu umożliwia zmianę hasła (pkt 15 lit.b) przez Użytkownika w każdym czasie po pierwszym udanym logowaniu.
17. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym.
18. Użytkownik dokonując pełnej rejestracji, celem zmiany statusu do Użytkownika czynnego ma możliwość dobrowolnego wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Administratora eSerwisu w celach marketingowych podanych danych (e-mail) oraz otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania i zmian w eSerwisie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Użytkownikowi przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), np. do wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora e Serwisu.
19. Zastrzeżenia Administratora eSerwisu: Administrator eSerwisu zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem czynnym celem weryfikacji podanych danych kontaktowych albo zapytań dotyczących funkcjonowania eSerwisu – w razie uzasadnionej przyczyny.
20. Administrator eSerwisu nie odpowiada za szkody i zakłócenia w działaniu eSerwisu spowodowane przez działanie siły wyższej albo działaniem lub zaniechaniem operatora telekomunikacyjnego.
21. Administrator eSerwisu nie odpowiada za niedostosowanie przez Użytkownika używanego systemu informatycznego lub oprogramowania do wymagań eSerwisu.
22. Administrator eSerwisu nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku sprzecznych z obowiązującym prawem polskim działań Użytkowników albo osób trzecich.
23. Administrator eSerwisu nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników.
24. Administrator eSerwisu zastrzega sobie prawo do stosowania okresowych przerw w funkcjonowaniu eSerwisu, w szczególności celem konserwacji, jednak informacja uprzednia pojawi się na stronie głównej http://demoty.infostrow.pl/ przed działaniem Administratora eSerwisu.
25. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji i ulepszeń w funkcjonalności i wyglądzie eSerwisu w każdym czasie.
26. Administrator eSerwisu zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej w eSerwisie.
27. Administrator eSerwisu zastrzega sobie prawo do zbierania anonimowo i grupowo danych dotyczących funkcjonowania i popularności eSerwisu, w szczególności poprzez systemy: Google Analytics, Google Adsense udostępnianych przez Google Inc. oraz Piwik (licencja GNU GPL wersja 3).
28. Administrator eSerwisu zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - w terminie 30[trzydziestu] dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie głównej http://demoty.infostrow.pl/
29. Zasady wpisów w eSerwisie: Administrator eSerwisu przypomina o obowiązku przestrzegania obowiązującego prawa autorskiego, w szczególności: Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.).
30. Administrator eSerwisu zaleca sprawdzenie każdego wysyłanego do eSerwisu pliku skanerem antywirusowym.
31. Administrator eSerwisu zaleca dokładność i precyzję w sporządzaniu wpisów.
32. Administrator eSerwisu zaleca stosowanie się do zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego.
33. Administrator eSerwisu zaleca stosowanie „netykiety” przy tworzeniu wpisów.
34. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w eSerwisie, na Koncie Użytkownika lub w wiadomościach kierowanych do eSerwisu albo do Administratora eSerwisu, a także przekazywanie za jego pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”, materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, uważanych za tabu, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm, agresję słowną i nagannych moralnie, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym. W razie stwierdzenia takiego przypadku Administrator eSerwisu zawiadomi Policję lub Prokuraturę.
35. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w eSerwisie, na Koncie Użytkownika lub w wiadomościach kierowanych do eSerwisu albo do Administratora eSerwisu ogłoszeń, z wyłączeniem ofert współpracy marketingowej.
36. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika odnośników do stron zewnętrznych wobec eSerwisu, w szczególności zawierających materiały wymienione w pkt.34 i pkt 35.
37. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów uzyskanych z eSerwisu lub za pośrednictwem eSerwisu - dotyczących Użytkowników w celach komercyjnych, w szczególności zabronione bezwarunkowo są działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.
38. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników.
39. Administrator zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do nałożenia Bana na konkretnego Użytkownika lub adres IP w uzasadnionych przypadkach.
40. W przypadku zgłoszenia przez Podmiot trzeci roszczeń względem opublikowanych przez Użytkownika danych, Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7[siedmiu] dni o: posiadaniu praw autorskich do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody na ich umieszczenie w eSerwisie oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.
41. W przypadku udowodnienia przez Podmiot trzeci roszczeń względem opublikowanych przez Użytkownika treści objętych prawem autorskim, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z eSerwisu, a Administrator eSerwisu załączy adnotację: „Usunięto z uwagi na uzasadnione żądanie Podmiotu trzeciego.”
42. Zgoda na przekazanie praw autorskich: Użytkownika akceptując Regulamin udziela Administratorowi eSerwisu wyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z treści umieszczonych przez Użytkownika w eSerwisie wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w wybranych przez Administratora eSerwisu częściach – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, sublimacji oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie rozpowszechniania ww. danych w całości lub w wybranych przez Administratora eSerwisu częściach w sposób inny niż określony powyżej, tj. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w całości lub w wybranych przez Administratora eSerwisu częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
43. Administrator eSerwisu jest uprawniony do udzielania sublicencji osobom trzecim.
44. Reklamacje: Każdemu Użytkownikowi eSerwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem eSerwisu.
45. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej: http://demoty.infostrow.pl/kontakt
46. Administrator eSerwisu rozpatruje reklamację w terminie 14[czternastu] dni od dnia jej otrzymania.
47. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.
48. Postanowienia uzupełniające: Administrator eSerwisu zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby System informatyczny eSerwisu działał w sposób ciągły i bezawaryjnie.
49. Administrator eSerwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie głównej eSerwisu albo podczas logowania na Konto Użytkownika i zapewniona im będzie możliwość akceptacji lub odrzucenia nowej treści Regulaminu, co wiąże się z usunięciem istniejącego konta Użytkownika oraz zablokowaniem dostępu do większości treści i funkcji eSerwisu (prócz jego przeglądania) w przypadku odrzucenia treści nowego Regulaminu.
50. Polityka prywatności: Administrator przyjmuje poniższe zapisy w celu ochrony interesów Użytkowników oraz aby dostarczać usługi najwyższej jakości. Przepisy prawa obowiązującego aktualnie w Rzeczpospolitej Polskiej nakazują Administratorowi eSerwisu ochronę danych osobowych. Jeżeli jest konieczne przekazanie danych osobowych podczas korzystania z eSerwisu, to Użytkownik może być pewien, że ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z poniższymi zapisami.
51. Administrator eSerwisu respektuje prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych.
52. Administratorem Danych Osobowych jest: Administrator eSerwisu.
53. Administrator eSerwisu zawsze dokłada najwyższej możliwej staranności, celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań technologicznych, wdrożonych procedur, organizacji obsługi eSerwisu oraz personelu eSerwisu.
54. Administrator eSerwisu zabezpiecza różnorodnymi i odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi, nadto dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły.
55. Administrator eSerwisu udziela stosownego upoważnienia do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, wyłącznie: za wyrażoną w postaci jawnej zgodą osób przekazujących te dane lub z uwagi na upoważnienie nadane przez aktualnie obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej prawo.
56. Podanie jakiejkolwiek danej lub przekazanie zbioru danych – w tym danych osobowych, do Systemu informatycznego eSerwisu jest dobrowolne.
57. Administrator eSerwisu nie przekazuje danych lub zbioru danych – w tym danych osobowych, osobom trzecim, bez wyrażonej w postaci jawnej zgody osób przekazujących te dane.
58. System informatyczny eSerwisu stosuje technologię cookies (czyli: krótkich plików tekstowych zapisywanych w komputerze użytkownika strony internetowej, celem badania i ułatwiania wykorzystania przez niego danej strony internetowej) w następujących zastosowaniach:
a) jako element ułatwiający powtórne logowane się,
b) jako część systemów opisanych w pkt 27.
59. Podział plików cookies:
a) Sesyjne pliki cookies : Pliki pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki internetowej.
b) Pliki cookies służące do analiz: Pliki pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Użytkownika podczas przeglądania danej strony internetowej i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.
c) Pliki cookies używane do targetowania: Pliki zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z danej strony internetowej, umożliwiające proponowanie Użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.
60. Zapisywanie plików cookies może zostać wyłączone poprzez odpowiednie ustawienie opcji w używanej przeglądarce internetowej. Pliki cookies mogą zostać usunięte poprzez użycie odpowiedniej opcji w używanej przeglądarce internetowej.
61. System informatyczny eSerwisu nie stosuje w swoim systemie cookies służących do śledzenia Klientów.
62. Używane przez System informatyczny eSerwisu pliki cookies unikają odwoływania się do technik informatycznych potencjalnie szkodliwych dla Użytkowników.
63. Pliki cookies używane przez System informatyczny eSerwisu nie są przekazywane innym serwisom internetowym lub dla nich widoczne, z zastrzeżeniem pkt 27 oraz pkt 58 lit.b.
64. Podczas logowania się do Systemu informatycznego eSerwisu Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies eSerwisu.
65. Odnośniki do stron zewnętrznych: eSerwis zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. sieci społecznościowe. Jeżeli link taki zostanie użyty do opuszczenia eSerwisu, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż Administrator eSerwisu nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać.
66. Osobie udostępniającej Administratorowi eSerwisu dane osobowe, przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
67. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. W każdym czasie Użytkownik może zażądać, aby Administrator eSerwisu ujawnił wszelkie detale dotyczące przetwarzania danych osobowych lub ich zakres, jak również żądać ich trwałego usunięcia. W tym celu należy kontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej: http://demoty.infostrow.pl/kontakt
68. Celem zapoznania się z ogółem praw przysługujących osobie udostępniającej ww. dane Administrator eSerwisu odsyła do następujących polskich aktów prawych:
a) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz.1204 z późn.zm.).
69. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie, prócz ustaw wymienionych powyżej: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.), ustawy szczególne oraz odpowiednie ratyfikowane umowy międzynarodowe.
70. W sprawach uwag, komentarzy i działań dotyczących funkcjonowania eSerwisu należy kontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej: http://demoty.infostrow.pl/kontakt
71. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej: http://demoty.infostrow.pl/regulamin